QUÈ ÉS UNA AMPA?

 

L’AMPA és una entitat sense afany de lucre que agrupa les mares i pares de l’escola. Està reconeguda legalment en el Registre d’Associacions i les seves funcions estan retgulades per un Decret de la Generalitat de Catalunya.

 

El seu objectiu fonamental és contribuir a la millora de l’ensenyament que reben les nenes i els nenes. El seu funcionament es basa en el diàleg i en la col.laboració amb els sectors implicats de la comunitat educativa.

 

Les funcions bàsiques d’un AMPA són aquestes:

 

 • Donar suport i assistència a pares i mares, professors, alumnes i òrgans de govern dels centres en tot el que fa referència a l’educació dels fills.
 • Promoure la participació dels pares i mares dels alumnes en la gestió del centre.
 • Assistir als pares i mares dels alumnes en l’exercici del seu dret a intervenir en el control i la gestió dels centres sostinguts amb fons públics.
 • Promoure la representació i la participació dels pares i mares dels alumnes en els consells escolars.
 • Facilitar la col·laboració del centre en l’àmbit social, cultural, econòmic i laboral de l’entorn.
 • Col·laborar en les activitats educatives del centre i cooperar amb el consell escolar en l’elaboració de directrius per a la programació d’activitats complementaries, extraescolars o de serveis.
 • Promoure les activitats de formació de pares, tant des del vessant cultural com de l’específic de responsabilització en l’educació familiar.

 

També es fan gestions a les administracions públiques a fí de solventar determinats problemes, ja siguin d’infrastructura, seguretat, equipament i material, etc.

 

D’ON PROVENEN ELS INGRESSOS DE L’AMPA?

 

L’AMPA es financia amb les quotes que paguen els seus associats i amb alguna subvenció que es pugui demanar.

 

SERVEIS COMPLEMENTARIS

 

Com que es una entitat sense ànim de lucre, reinverteix els superàvits en benefici de la pròpia escola; ja sigui per millorar els serveis, ja per compensar les desigualtats socials, o per suplir les mancances de l’Administració educativa.

 

L’AMPA té, entre d’altres, la funció de fer de lligam entre l’escola i la societat, les festes i les tradicions populars són formes d’aconseguir aquest apropament entre els diferents sectors de la comunitat educativa i d’aquesta al seu entorn.

 

L’AMPA te dret a tenir representant amb veu i vot en el consell escolar. Aquesta participació, l’hem d’entendre sempre per a sumar esforços, per la via del concens, amb els altres sectors de la comunitat educativa, però mai per imposar la nostra voluntat.

 

PER A L’EDUCACIÓ DELS FILLS

 

El grau d’implicació, però, no té perquè ser el mateix per a tothom, ni tan sols el mateix per una mateixa persona en diversos moments de la seva vida. En qualsevol cas, hi podem contribuir fent-nos socis de l’AMPA i assistint a les activitats que organitza, entrant a formar part de la junta directiva, o essent representants de l’AMPA en el consell escolar. Totes són formes vàlides de participació que tenen com a denominador comú la contribució a la millora de l’educació que reben els nostres fills.

 

LES FUNCIONS DE LES AMPA

 

Globalment, la principal funció ha estat la participació dels pares i mares en els centres educatius.

 

ORGANITZAR ACTIVITATS PER A ALUMNES

 

L’organització d’activitats fora d’horari lectiu ha estat, juntament amb les accions reivindicatives, una de les funcions estrella des de l’inici de les AMPA. L’interès que s’ha mostrat cap a aquesta qüestió té raons de pes i no podem passar-les per alt si no es vol caure en la dinàmica de l’organització d’activitats fora d’horari lectiu sense que responguin a cap necessitat en concret o, més aviat sense saber a quin criteri responen.

 

En principi hi ha dos motius, que justifiquen la necessitat d’organitzar aquesta mena d’activitats:

 • Enriquir el currículum escolar amb un plus d’activitats que complementen la seva formació
 • Facilitar als pares i mares un servei d’activitats fora d’horari lectiu per als seus fills i filles i que complementi un horari escolar totalment insuficient per a les necessitats de moltes famílies.
 • No hi ha prou a organitzar activitats fora d’horari lectiu; si les organitzem hem de ser concients que els nens i nenes que hi participen hi aprenen coses, moltes vegades coses que ni tan sols som concients que els estem ensenyant. No sempre les coses van com ens agradaria. Cal estar atents i corregir possibles desviacions. Són activitats organitzades i dirigides per les associacions i som responsables del que allà hi succeeix.

 

ORGANITZAR ACTIVITATS PER A MARES I PARES

 

La mena d’activitats dirigides als pares i mares, podrien classificar-se en tres grans categories:

 

 • Activitats pròpies del funcionament de l’associació
 • Activitats d’informació i de formació
 • Activitats lúdiques

 

Altres tipus d’activitats o serveis que solen organitzar:

 

Adquisició i distribució conjunta de material docent, col·laboració amb les activitats complementàries del centre, préstec i/o dotació de materials i equipaments al propi Centre, etc.

 

FACILITAR LA PARTICIPACIÓ DELS PARES I MARES

 

L’AMPA ha ser l’eina que doni suport orgànic a la participació dels pares en el Consell Escolar del Centre (CEC). Per ser membre del CEC en representació del sector de pares i mares n’hi ha prou en presentar-se i ser elegit, però per ser membre del Consell Escolar representant els pares i les mares és necessari, a més a més, tenir un lloc on recollir i elaborar la informació necessària per interpretar les seves necessitats i opinions.

 

Evidentment, una AMPA que fomenti la participació dels pares i mares, a partir del desenvolupament dels serveis complementaris, de la realització d’activitats lúdiques i culturals i que alhora sigui un lloc de debat que es centri bàsicament en l’anàlisi i la discussió de l’educació dels fills es consolidarà com entitat dins de la comunitat escolar.

 

COM PODEU PARTICIPAR-HI

 

 • Assistint als actes i reunions que es convoquen. Qualsevol mare o pare es pot presentar i participar en les reunions de l’AMPA, cercar informació, donar la seva opinió i presentar qualsevol proposta o iniciativa.
 • Formant part de la Junta Directiva que escull democràticament l’assemblea general.
 • Participant en les comissions de treball creades per la Junta Directiva de l’AMPA.
 • Desitgem que aquest resum ajudi a entendre què és un AMPA i el valor que té participar-hi.

 

(*) Resum extret del manual de gestió de l’AMPA, que ens envia la Federació d’associacions de Mares i Pares d’alumnes de Catalunya (FaPaC) elaborat per l'AMPA Eulàlia Bota.

 

Segueix el

Facebook de l'AMPA