Com que es una entitat sense ànim de lucre, reinverteix els superàvits en benefici de la pròpia escola; ja sigui per millorar els serveis, ja per compensar les desigualtats socials, o per suplir les mancances de l’Administració educativa.

 

L’AMPA té, entre d’altres, la funció de fer de lligam entre l’escola i la societat, les festes i les tradicions populars són formes d’aconseguir aquest apropament entre els diferents sectors de la comunitat educativa i d’aquesta al seu entorn.

 

L’AMPA te dret a tenir representant amb veu i vot en el consell escolar. Aquesta participació, l’hem d’entendre sempre per a sumar esforços, per la via del concens, amb els altres sectors de la comunitat educativa, però mai per imposar la nostra voluntat.

 

ORGANITZAR ACTIVITATS PER A ALUMNES

 

L’organització d’activitats fora d’horari lectiu ha estat, juntament amb les accions reivindicatives, una de les funcions estrella des de l’inici de les AMPA. L’interès que s’ha mostrat cap a aquesta qüestió té raons de pes i no podem passar-les per alt si no es vol caure en la dinàmica de l’organització d’activitats fora d’horari lectiu sense que responguin a cap necessitat en concret o, més aviat sense saber a quin criteri responen.

 

En principi hi ha dos motius, que justifiquen la necessitat d’organitzar aquesta mena d’activitats:

  • Enriquir el currículum escolar amb un plus d’activitats que complementen la seva formació
  • Facilitar als pares i mares un servei d’activitats fora d’horari lectiu per als seus fills i filles i que complementi un horari escolar totalment insuficient per a les necessitats de moltes famílies.
  • No hi ha prou a organitzar activitats fora d’horari lectiu; si les organitzem hem de ser concients que els nens i nenes que hi participen hi aprenen coses, moltes vegades coses que ni tan sols som concients que els estem ensenyant. No sempre les coses van com ens agradaria. Cal estar atents i corregir possibles desviacions. Són activitats organitzades i dirigides per les associacions i som responsables del que allà hi succeeix.

 

ORGANITZAR ACTIVITATS PER A MARES I PARES

 

La mena d’activitats dirigides als pares i mares, podrien classificar-se en tres grans categories:

 

  • Activitats pròpies del funcionament de l’associació
  • Activitats d’informació i de formació
  • Activitats lúdiques

 

Altres tipus d’activitats o serveis que solen organitzar:

 

Adquisició i distribució conjunta de material docent, col·laboració amb les activitats complementàries del centre, préstec i/o dotació de materials i equipaments al propi Centre, etc.

 

+ INFO: Què és una AMPA?

 

(*) Resum extret del manual de gestió de l’AMPA, que ens envia la Federació d’associacions de Mares i Pares d’alumnes de Catalunya (FaPaC) elaborat per l'AMPA Eulàlia Bota.